Vytvořením rezervace a účastí na únikové hře všichni účastníci prohlašují, že hry pořádané organizátorem (úniková hra Hugo Koumes, Tereza Broklová, IČ 01379372) absolvují na vlastní odpovědnost a vlastní riziko při zvážení svého psychyckého a fyzického stavu s vědomím, že organizátor nenese odpovědnost na zdraví a majetku, pokud taková škoda účastníkovi při hře vznikne. Za nezletilé účastníky je zodpovědný jejich zákonný zástupce.

Účastník hry prohlašuje a souhlasí, že nebude vůči organizátorovi uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mu taková škoda při hře vznikne. Účastí na únikové hře pořádané organizátorem účastník prohlašuje, že si je vědom zvýšeného nebezpečí vzniku zranění nebo škody na zdraví. Zároveň si je vědom povinnosti ochrany majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob.

Účastník prohlašuje, že bude dbát doporučení a příkazů organizátora nebo jím pověřené osoby a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. Všichni účastníci hry jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a pokyny organizátora nebo jím pověřené osoby. Jedná se zejména o následující: nepoužívat během hry hrubou sílu, nikam nešplhat, nestoupat a nesedat na jakékoliv vybaveni místnosti, nestěhovat nábytek v místnosti. Ve všech prostorách herních místností Hugo Koumes je přísný zákaz pořizování zvukových či obrazových záznamů pod pokutou 5 000 Kč.

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., Souhlasím s tím, aby organizátor zpracovával a evidoval osobní údaje (kontaktní údaje, fotografie) poskytnuté a pořízené v souvislosti s rezervací, písemným souhlasem s pravidly a pořízením památkové fotografie v prostorách únikových her HUGO KOUMES. Organizátor se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám a jsou zabezpečeny proti zneužití.

V Praze dne 1.2.2018, platné od 7.2. 2018